Гражданско наблюдение на съдебната власт, 2010-2011 г.

Между февруари 2010 г. и юни 2011 г. Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт проведе мониторингово изследване на достъпа на гражданите до правосъдие. То обхвана 20 съдилища в 16 съдебни окръга в Северна България по проекта ,,Правосъдие близо до хората”, финансиран от Фондация ,,Америка за България”.

Вече е по-скоро изключение, отколкото правило първоначалната нагласа сред магистратите да оспорват необходимостта от независим мониторинг върху елементи от работата на съдилищата, които са свързани с достъпа на гражданите до правосъдие, изграждането и публичния образ на съда, отчетността и прозрачността в неговата работа.

Наблюдаващият екип смята, че е налице видим напредък в работата на съда по  темите и проблемите, предмет на мониторинговите проучвания, осъществени от Центъра на НПО в Разград през последните седем години.

Наблюдението показа, че съществуват сфери във функционирането на съдебните институции у нас, в които важни за реформата в правосъдието  новоприети закони се спазват повече формално, отколкото по същина. Според нас наблюдавани  и в настоящия мониторинг практики  прикриват нежеланието за истинска промяна, което доминира сред магистратите. Опитите да се заобиколи законът, като се следват отхвърлени от обществото стереотипи, показват, че промените в областта на морала и следването на високи етични стандарти в средите на магистратския корпус, тепърва предстои да се случи.

На специален фокус гражданските наблюдатели поставиха темите и проблемите, свързани с публичното поведение на магистратите, съотнесено към нормите, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Проследени са практиките по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в отделните съдилища, както и следването принципите на прозрачност и откритост, чрез които съдилищата трябва да информират обществото за своята работа.

Проучването проследи и анализира ролята и мястото на съдебните заседатели в правораздавателната система у нас. Отбелязани са механизмите, по които става техният избор, описана е системата, която съдебните администрации прилагат при разпределянето им в помощ на съдийските състави. На критика е подложен формалистичният подход, към който системата се придържа в момента спрямо съдебните заседатели. Направени са предложения за промяна в нормативната уредба, които да повишат ролята на заседателите в процеса и да помогнат  тази отговорна за обществото функция да бъде възлагана на авторитетни  и независими личности.

Докладите за гражданско наблюдение по различни теми в съда показват съдебната система през погледа на гражданите; те са деликатен граждански натиск и въздействие за положителни промени в правораздаването; съдът се учи и подобрява своята работа от опита на други съдилища чрез размяната на информация и обмяната на опит между различните съдилища, включени в гражданското наблюдение, се създава естествен процес на положителна промяна в съдебната дейност.

С любезното разрешение на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт публикуваме серията доклади, разработени в рамките на мониторинга:

Обобщаващ Доклад за напредъка на съда в Северна България, 2010-2011 г.

Граждански наблюдател, септември 2010 г.

Граждански наблюдател, октомври 2010 г.

Граждански наблюдател, януари 2011 г.

Граждански наблюдател, март 2011 г.

Граждански наблюдател, май 2011 г.

Публично обсъждане на Концепция за държавна политика по правосъдие за детето

На 18 юли 2011 г. от 9.00 до 17.00 часа в Националния институт по правосъдие Министерството на правосъдието организира публично обсъждане на Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето, изготвена от експертна група с участието и на експерти от ФРП. На събитието ще се обсъжда и проектът за Закон за детето, подготвян в изпълнение на Концепцията, както и политиката за приобщаващо образование.

Семинар на КЗД: Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право

На 12-14.07.2011 г. във Велинград Комисията за защита срещу дискриминация организира национален семинар за 70 служители от системата на МВР на тема ,,Национални практики за превенция и борба с дискриминацията в българското общество и ролята на системата на МВР” в рамките на проект ,,Равенството – път към прогрес”, финансиран от Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност (ПРОГРЕС, 2007-2012 г.).

Програмата на семинара включва лекции и интерактивни тренинги по прилагане на националните и международните правни стандарти за защита срещу дискриминация, социални нагласи, свързани с дискриминационното поведение, практически проблеми на етническите отношения в България и практиката на КЗД.

Фондацията за развитие на правосъдието участва в семинара с двама лектори: Ива Пушкарова и Петя Попова. Техните модули са посветени на престъпленията, мотивирани от омраза, наказателните режими за наказване на дискриминацията и техниките за разследване на такива престъпления.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.